O NRZ

Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (ďalej len Národný register znečisťovania), je informačný systém založený na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne.  

Ministerstvo životného prostredia poverilo správou Národného registra znečisťovania (v skratke NRZ)  Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Povinnosť oznamovať údaje do NRZ je definovaná v zákone č. 205/2004 Z. z., o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Do Národného registra znečisťovania oznamujú povinné osoby najmä údaje o množstve znečisťujúcich látok:

  • uvoľňovaných do ovzdušia,
  • uvoľňovaných do vody,
  • uvoľňovaných do pôdy,
  • prenášaných v odpadových vodách,

a údaje o množstve prenesených odpadov mimo lokality prevádzkarne.

Pre tieto účely bol vytvorený Informačný systém NRZ, ktorý slúži pre oznámenie, kontrolu, spracovanie a sprístupňovanie oznamovaných údajov.

Verejne dostupné údaje sa nachádzajú na stránke NRZ databáza.