Informácie o národnom registri znečisťovania

Národný register znečisťovania (NRZ) bol vybudovaný v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 166/2006, ktorým sa zriaďujú integrované registre a prenosy znečisťujúcich látok na úrovni Európskeho spoločenstva (E-PRTR) vo forme verejne dostupnej elektronickej databázy.

NRZ je verejne dostupný bezplatne prostredníctvom internetu, čo umožňuje väčšiu účasť a zapojenie verejnosti do rozhodovania o životnom prostredí, ako aj prehlbovanie aktívneho príspevku verejnosti k prevencii a znižovaniu znečisťovania životného prostredia.

NRZ  dostupný na stránke NRZ databáza umožňuje vyhľadávanie údajov v zmysle požiadaviek § 6 ods. 2 Zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 27.12.2019.

Vyhľadávanie je možné podľa:
a) prevádzkarne a jej umiestnenia,
b) činnosti,
c) prevádzkovateľa,    
d) znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e) zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f) cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu,
g) prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.

KTO JE POVINNÝ OZNAMOVATEĽ ?

Povinným oznamovateľom je prevádzkovateľ prevádzkarne, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viacero činností v zmysle prílohy č. 1 k Nariadeniu ES č. 166/2006 od uvedenej projektovanej kapacity vyššie. Ide najmä o uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, prenos znečisťujúcich látok v odpadových vodách a prenos odpadov.
Prevádzkovatelia, ktorí podliehajú oznamovacej povinnosti, vypĺňajú formulár elektronicky priamo do Informačného systému  Národného registra znečisťovania (IS NRZ).

POVINNOSŤOU PREVÁDZKOVATEĽOV JE:

  1. oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka (počas krízovej situácie alebo pri mimoriadnej udalosti oznamuje údaje aj na žiadosť ministerstva),
  2. viesť evidenciu údajov a uchovávať údaje podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovatelia, ktorí majú oznamovaciu povinnosť sa zaregistrujú na Portáli pre oznamovateľov, kde po úspešnej registrácii budú vypĺňať požadované údaje. Tieto oznámenia sa po odoslaní automaticky zobrazujú správcovi systému, kde odborní zamestnanci oznámenia kontrolujú a validujú, v prípade potreby aj konzultujú s prevádzkovateľom. V IS NRZ sa oznámenia automaticky archivujú.  

Údaje o emisiách do ovzdušia, ktoré už prevádzkovateľ oznámil do Národného emisného informačného systému (NEIS), prevádzkovateľ môže prevziať priamo v IS NRZ. 

OZNÁMENIE, KTORÉ PREVÁDZKOVATELIA VYPĹŇAJÚ, OBSAHUJE:

  • údaje o prevádzkovateľovi, prevádzkarni a prevádzkach,
  • objem výroby a zoznam činností prevádzkarne,
  • údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok (množstvá, metódy stanovenia) do ovzdušia, do vody a do pôdy, 
  • údaje o prenose znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne (množstvá, metódy stanovenia),
  • údaje o prenose nebezpečných odpadov mimo lokality prevádzkarne a miesta ich zhodnotenia/zneškodnenia,
  • údaje o prenose nie nebezpečných odpadov (ostatné odpady) mimo lokality prevádzkarne.

TLAČIVÁ NA OZNÁMENIE ÚDAJOV (dočasný spôsob)

Word tlačivá

Vysvetlivky k tlačivám