Oznamovanie produkcie

Informácia pre prevádzkovateľov o povinnom oznamovaní objemu výroby

 

31. januára 2022 bolo prijaté Rozhodnutie EK CID (EU) 2022/142 novelizujúce Rozhodnutie (EU) 2019/1741 týkajúce sa reportovania objemu výroby. V zmysle tohto predpisu je oznamovanie objemu výroby povinné od reportovacieho roku 2023 (t. j. prvýkrát oznamovanie údajov za rok 2023 do NRZ v termíne do 28. februára 2024).

Povinné oznamovanie objemu výroby do NRZ sa týka len prevádzkovateľov prevádzkarní, ktoré majú povinnosť oznamovať do NRZ, teda  v ktorej sa vykonáva jedna alebo viacero činností v zmysle prílohy č. 1 k Nariadeniu ES č. 166/2006 od uvedenej projektovanej kapacity vyššie.

 

Pre účely oznamovania výroby boli vyššie uvedeným rozhodnutím vymedzené nasledovné pojmy (zo slovenskej verzie Rozhodnutia):

1. „tony výrobkov/vyťaženého materiálu“ je, pokiaľ nie je uvedené inak, hmotnosť uvedeného parametra merania vrátane prirodzenej vlhkosti vo výrobkoch alebo vyťaženom materiáli, avšak bez akéhokoľvek balenia/obalu výrobku;

2. „tony výrobkov ako ropné ekvivalenty“ je produkcia prevádzkarne vyjadrená ako množstvo energie uvoľnená spaľovaním jednej tony ropy, berúc do úvahy, že energetický obsah tony ropy je 42 gigajoulov;

3. „gigajouly využiteľnej energie“ je energia účinne premenená na elektrinu alebo teplo, vyjadrená v gigajouloch a dodávaná do siete alebo konečnému používateľovi;

4. „tony prijatého odpadu“ je hmotnosť všetkého odpadu prijatého v priebehu kalendárneho roka do prevádzkarne, ktorý sa ďalej spracúva v rámci vymedzenej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania vykonávanej tou istou prevádzkarňou, s výnimkou množstiev odpadu prevezených do iných prevádzkarní bez spracovania;

5. „kubické metre pritekajúcej odpadovej vody“ je objem vody, ktorá vstupuje do čistiacich operácií príslušnej prevádzkarne na čistenie odpadových vôd;

6. „tony organického rozpúšťadla“ je hmotnosť celkového množstva rozpúšťadiel spotrebovaných pri operáciách vykonávaných v priestoroch prevádzkarne;

7. „tony použitej a/alebo odstránenej náterovej farby“ je hmotnosť spotrebovanej náterovej farby, najlepší odhad odstránenej náterovej farby, alebo pri vykonávaní činností súvisiacich s natieraním aj odstraňovaním náterovej farby v priestoroch tej istej prevádzkarne súčet oboch;

8. „počet dobytčích jednotiek (DJ)“ sú koeficienty konverzie v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)[1]; dobytčie jednotky pre zvieratá, na ktoré sa toto nariadenie výslovne nevzťahuje, by mali byť založené na vedeckých dôkazoch, napr. brojlery 0,007 DJ, pštrosy 0,350 DJ.

Všeobecné pravidlá oznamovania

a) Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje o objeme výroby sa musia vzťahovať na celkové životaschopné výstupy z prevádzkarne a zahŕňať súčet všetkých výstupov počas roka, ktoré sa predávajú, sú uskladnené na mieste a používajú na mieste na ďalšie spracovanie. Súčet výstupov, ktoré sú poškodené, nepodarkové alebo sú nevyhovujúcej kvality, sa vylúči.

b) Oznamovanie objemu výroby sa vzťahuje na činnosti vykonávané v prevádzkarni, ktoré sú evidované v NRZ. Povinne sa oznamuje jedna sumárna položka objemu výroby za hlavnú činnosť prevádzkarne. Oznamovanie objemu výroby za vedľajšie činnosti (taktiež po jednej položke) je dobrovoľné.

c) Ak je to možné, údaje o objeme výroby sa oznamujú v súlade s metodikou Prodcom pre vnútroštátnu štatistiku výroby priemyselného tovaru a s metodikou stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152.[2]

 

Vyjadrenie objemu výroby, prepočet objemu výroby

2.f Povrchová úprava kovov a plastov používajúca elektrolytické alebo chemické procesy

Pre činnosť 2.f sa do výroby uvádza množstvo prípravkov spotrebovaných na povrchovú úpravu (v tonách). Nariadenie bližšiu definíciu neuvádza.

Pre účely oznamovania za „prípravky používané na povrchovú úpravu“ považujeme všetky chemické látky, ktoré sa nachádzajú v integrovanom povolení (obvykle časť II., kapitola A. Podmienky prevádzkovania) v zozname „chemických a pomocných látok a materiálov“, ktoré sa používajú na výrobu elektrolytov resp. roztokov na povrchovú úpravu chemickými procesmi. (Ak tieto látky nie sú v integrovanom povolení explicitne uvedené, vychádza sa z prevádzkových predpisov.)

Spočíta sa reálna spotreba týchto látok v tonách a táto hodnota sa uvedie ako množstvo výroby.

5. Nakladanie s odpadom (činnosti 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e)

Ako hodnota produkcie sa má uviesť množstvo prijatého odpadu v tonách. Je to hmotnosť všetkého odpadu prijatého v priebehu kalendárneho roka do prevádzkarne, s účelom spracovania v rámci vymedzenej činnosti (zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) vykonávanej v danej prevádzkarni. Nemá sa započítavať množstvo odpadu, ktoré bolo prevezené bez spracovania do iných prevádzkarní.

Skládky odpadov: množstvo prijatého odpadu na skládkovanie (v tonách)

Iné prevádzky  na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov: množstvo prijatého odpadu na zhodnocovanie/zneškodňovanie (v tonách)

Máme informáciu, že niektoré prevádzky v zmysle prevádzkového poriadku majú započítavať do prijatého množstva za kalendárny rok aj odpady, ktoré sa reálne ešte nestihli zhodnotiť/zneškodniť v tom roku, kedy boli prijaté a prenášajú sa teda do ďalšieho roku.

Pre účely NRZ prosíme do produkcie uviesť celkové prijaté množstvo odpadu (pri oznamovaní v roku 2024 je to množstvo za rok 2023), bez ohľadu na to, že nejaké množstvo bolo zhodnotené/zneškodnené až v ďalšom roku resp. čakajú na zhodnotenie/zneškodnenie.

Množstvo odpadov, ktoré bolo prijaté o rok skôr (tzv. prenesené množstvá z roku 2022), prosíme pre istotu tiež uviesť, do položky „Opis produkcie (nepovinné)“. Napr. „+16,2 t prenesených z roku 2022“.

7. Intenzívny chov hospodárskych zvierat (činnosti 7.a.i, 7.a.ii, 7.a.iii)

Celkový počet chovaných zvierat, z čoho sú vypočítané emisie amoniaku, sa po druhoch zvierat prepočítava dobytčími jednotkami v tabuľkách uvedených nižšie; následne sa spočítajú hodnoty za jednotlivé činnosti v rámci danej prevádzkarne (pri farmách s integrovaným povolením sa väčšinou jedná o prevádzku; t. j. prevádzkareň=prevádzka).

Prepočtové koeficienty zvierat na dobytčie jednotky (DJ) v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014

Býky, kravy (aj dojnice) a iný hovädzí dobytok starší ako 2 roky a kone staršie ako 6 mesiacov

Bulls, cows and other bovine animals over 2 years and equine animals over 6 months

1,0 DJ

Hovädzí dobytok vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov

Bovine animals from 6 months to 2 years

0,6 DJ

Hovädzí dobytok vo veku do 6 mesiacov

Bovine animals below six months

0,4 DJ

Ovce a kozy

Sheep and goats

0,15 DJ

Chovné prasnice > 50 kg

Breeding sows > 50Kg

0,5 DJ

Ostatné ošípané

Other pigs

0,3 DJ

Nosnice

Laying hens

0,014 DJ

Ostatná hydina

Other poultry

0,03 DJ

 

Prepočtové koeficienty zvierat, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014, je možné použiť koeficienty v prílohe I k Nariadeniu EPaR (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem:

Brojlery

0,007 DJ

Morky

0,030 DJ

Kačice

0,010 DJ

Husi

0,020 DJ

Pštrosy

0,350 DJ

Ostatná hydina i. n.

0,001 DJ

Králiky, chovné samice

0,020 DJ

 

Príklad 1:

Na farme sa za daný oznamovací rok chovalo 3 000 ks ošípaných na výkrm a 350 ks prasníc. Prevádzkareň má v evidencii uvedenú hlavnú činnosť 7.a.ii a vedľajšiu činnosť 7.a.iii.

Výpočet objemu produkcie

Objem produkcie sa vypočítava a oznamuje osobitne pre hlavnú činnosť a osobitne pre vedľajšiu činnosť:

Hlavná činnosť 7.a.ii (povinne): 3 000 ks ošípaných na výkrm x 0,3 DJ = 900 DJ

Vedľajšia činnosť 7.a.iii (nepovinne):      350 ks prasníc x 0,5 DJ = 175 DJ

 

Príklad 2:

Na farme sa za daný oznamovací rok chovalo 890 000 ks brojlerov a 155 000 ks nosníc. Prevádzkareň má v evidencii uvedenú hlavnú činnosť 7.a.i a žiadnu vedľajšiu činnosť.

Výpočet objemu produkcie

Objem produkcie sa vypočítava pre hlavnú činnosť v dvoch  krokoch, pre dva rôzne druhy hydiny; výsledné hodnoty sa nakoniec sčítajú do celkovej produkcie:

                                890 000 ks brojlerov x 0,007 DJ = 6 230 DJ

                                155 000 ks nosníc x 0,014 DJ = 2 170 DJ

Hlavná činnosť 7.a.i (povinne):             SPOLU = 8 400 DJ

 

 

 


[1] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18).

[2] Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics (OJ L 327, 17.12.2019, p. 1). ‘PRODuction COMmunautaire’ (Community Production). See https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview