Poverovacie dokumenty

Pre úspešnú registráciu do Portálu pre oznamovateľov je potrebné vyplniť poverovací dokument, ktorý slúži na overenie osoby zodpovednej za oznamovanie údajov do NRZ.

Poverovací dokument je potrebné vypísať a následne elektronicky podpísať štatutárom spoločnosti (napr cez https://qesportal.sk/Portal/sk) a následne podpísaný dokument nahrať pri registrácii na Portáli pre oznamovateľov do časti Poverovacie dokumenty.

V pilotnej prevádzke IS NRZ budú akceptované aj podpisy s pečiatkou prevádzkovateľa pokiaľ nie je možné zabezpečiť elektronický podpis.

V IS NRZ existujú dva typu registrácie:

1. Štatutár - môže odovzdávať oznámenia za všetky prevádzkarne prevádzkovateľa. 
2. Poverená osoba - môže odovzdávať oznámenia za viacero prevádzkarní prevádzkovateľa, alebo rôznych prevádzkovateľov

V prípade, že štatutár chce odobrať poverenie poverenej osobe, je potrebné odoslať vyplnené tlačivo pre zrušenie poverenia. Po spracovaní bude poverenie užívateľovi odobraté.