Oznam o podávaní hlásenia za rok 2023

17.1.2024 | A. Korpicsová, M. Jalšovská

Informácie pre prevádzkovateľov o podávaní oznámenia do Národného registra znečisťovania za rok 2023. Chceme Vás povzbudiť k využitiu oznamovania prostredníctvom Portálu oznamovateľov, ktorý považujeme za prioritnú elektronickú formu oznamovania. Táto bude v budúcnosti povinná a úplne nahradí Word tlačivá. POZOR! Zavádza sa povinný report objemu výroby od reportovacieho roku 2023, v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2019/1741.

Prevádzkovatelia v Slovenskej republike, ktorí vykonávajú svoju činnosť podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, majú povinnosť oznámiť údaje do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

V Slovenskom hydrometeorologickom ústave bol na tento účel vyvinutý nový informačný systém, ktorý umožňuje prevádzkovateľom oznamovať údaje za oznamovací rok 2023 priamo do Národného registra znečisťovania  Portál oznamovateľov. Všetky potrebné informácie nájdete v manuáli https://nrz.shmu.sk/media/Manual_NRZ_PPO.pdf.

Týmto Vás chceme povzbudiť k využitiu tohto spôsobu oznamovania (prostredníctvom informačného systému), ktorý považujeme za prioritnú elektronickú formu oznamovania. Táto bude v budúcnosti povinná a úplne nahradí Word tlačivá. Dočasne akceptujeme aj oznámenia odovzdané na doterajších tlačivách (prístupné na stránke NRZ v časti „Informácie“), tieto nám v prvom roku oznamovania priamo prostredníctvom informačného systému budú slúžiť na kontrolu údajov oznámených prostredníctvom informačného systému. Riadne vyplnené tlačivá prosíme zaslať v elektronickej forme (v zmysle zákona povinne) na mailové adresy adriana.korpicsova(zavináč)shmu.sk; monika.jalsovska(zavináč)shmu.sk. Oznámenia klasickou poštou posielajte, prosím, len v prípade nevyhnutnosti (napr. vyššie uvedené dva elektronické spôsoby sú nedostupné): Slovenský hydrometeorologický ústav; Ing. Adriana Korpicsová; Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.

Na zodpovedanie technických otázok kontaktujte spoločnosť AMCEF v pracovnom čase od 8:00 do 12:00 po telefóne +421 951 060 979 alebo mailom nrz@amcef.com.

POZOR! V súvislosti s vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ 2019/1741, ktorým sa stanovuje formát a frekvencia údajov, sa zavádza povinný report objemu výroby od reportovacieho roku 2023.

Usmernenie nájdete na webstránke NRZ v časti Informácie > Oznamovanie produkcie